Работната заплата у нас бележи леко покачване през Q1 на 2021г.

Страната бележи лек растеж в наемането на служители, въпреки до скорошните заповеди за преустановяване на работа в някои сектори. Добрата новина тук, е че пролетните затваряния и ограничения не успяха да се отразят сериозно върху пазара на труда и наемането на работна ръка. Икономистите отчита, че мерките на правителстовото са имали благоприятен ефект.

Доказателство за всичко това може да се види в данните, които публикуват от НСИ, според тези данни има растеж в кривата на наетите на трудов договор лица през тази година спрямо последното тримесечие на миналата.

Според същите данни ръстът на броя назначени хора е от 1,5 на сто или 34,4 хиляди спрямо 2020г., което прави 2,26 млн на трудови договори.

Сферата на „Създаване и разпостранение на информация и творчески продукти: далекосъобщения е първенецът тук с растеж от 6 на сто, плътно следван от „Селско,горско и рибно стопанство“ с 5,2% растеж, на трето място е Хотелиерство и ресторантьорство‘ с 4,4 на сто пункта.

Големите губещи тук, които бележат спад с 6% ‚Добивна промишленост‘ и спад от 2,2% е сектор ‚Административни и спомагателни дейности‘.

Според данните за икономически отрасли най-голям ръст бележи ‚Преработваща промишленост‘ с нейните 21,2 на сто ръст, следвана от „Търговия, ремонт на автомобил ии мотоциклети“ с 17 на сто пункта.

Изчислено на годишна база в края на месец март тази година наетите на трудови договори продължават да намалява с 800 човека. Най-малко наети са в ‚Преработваща промишленост‘ където отчитаме спад със 7,5 хил, следвана от „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ със спад от 5,6 хил., и спад от 5,2 хил. Наблюдава се в сектор ‚Административни и спомагателни дейности‘.

Острата нужда от кадри, както и Covid-19 правят така, че най-голямо увеличение на наетите в здравиния сектор да са в „Хуманно здравеопазване и социална работа, където ръста е 8,4 хил. Ръст бележи и ‚Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения -с ръст от 7,1 хиляди.

Най-холям спад в процентти 8,3 на сто са в ‚Добивната промишленост‘, 7,6% е спадът в „Операции с недвижими имоти“, този в Административни и спомагателни дейности е 4,4%. В процентно отношение най-голям е ръстът в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, дълекосъобщения“ – 7 на сто пункта и в „Хуманно здравеопазване и социална политика“- 5,6 на сто.

 Обнадеждаваща е тенденцията при нивата на средната месечна работна заплата.

Ръст до 1462лв. бележи през първото тримесечие на тази година работната заплата, това е ръст от 1,7 на сто, спрямо последната четвърт на 2020г., 1454лв.е средната брутна работна заплата за първия месец от годината, за февруари се вижда лек спад, но през март отбелязваме растеж и тя е 1500лв.

Добивната промишленост е от икономическите отрасли бележещи най-голям ръст-10,2%, на второ място виждаме „Създаване и разпространение наж информация и творчески продукти, далекосъбщения“, където отбелаваме ръст от 8 на сто и на трето място е „Административни и спомагателни дейности“ с нейните 7,7%.

Най-сериозният спад на заплатите виждаме в отрасъла „Хотелиерство и ресторантьорство“, където спада е с 8,9 на сто, почти толкова е и спада в „Операции с недвижими имоти“ -8,4%, почти толкова спад от 8 на сто има и в отрасъл „Култура и спорт.

В периода на  първото тримесечие на настоящата година заплатата бележи растеж от 11% спрямо същия период на 2020Г. Най-сериозен ръст бележи „Хуманно здравеопазване и социална работа с увелуичение от 27,1% доста далеч след тях остават „Държавно управление“ с 18,5 на сто и „Добивна промишленост“ с 17,1%. На фона на тях, обаче бележим намялаване с 6,8 пункта на заплатите в „Култура, спорт и развлечения, както и „ Хотелство и ресторантьорство“ с 2,7%.

В левове ситуцията изглежа така: 3613лв за хората работещи в отрасъл „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ през Q1 на настоящата година. 2188лв пък е сумата получавана във „Финансови и застрахователни дейности“ и „Добивна промишленост“ получава 2108лв.

Далече зад тях се нареждат отраслите с най-ниски заплати „Хотелиерство и ресторантьорство“ 717лв, „Други дейнсоти“ 961лв и 984лв са за „Селско, горско и рибно стопанство“.

Продължава се статуквото, ръста на запалтите в държавния сектор за изпреварва този в частниа сектор  за държавния процентите са 17,2 на сто а частния виждаме, че те са 8,8%.