Skip to main content Skip to search

Данъчни консултации

Данъчни консултации

Нашият дългогодишен опит, както и личната ни ангажираност и индивидуален подход към всеки клиент спомага за адекватната данъчна защита и консултантски услуги, които предлагаме. Извършваме консултации във връзка с фирмено счетоводство, данъчно-осигурителното законодателство, еднократни или абонаментни консултации, разясняване на казуси, планиране на дейности, съдействие, изготвяне на документи и данъчно представителство при извършване на проверки и ревизии на юридически и физически лица, включващи изготвяне на пълен набор от документация, вкл. и не само изготвяне на паричен поток, определяне на начални и крайни салда за проверяваните периоди на физически и юридически лица.

Динамични процеси

Както в България, така и навсякъде по света, данъчното законодателство е един от най-динамичните процеси. Заради разширяването на ЕС, както и глобализацията все повече и повече се налага да бъдат решавани казуси, свързани с две или повече държави. Нашият екип от професионалисти поддържа най-високи стандарти в анализа на всеки данъчен казус и предоставя аргументирани и работещи решения за всеки отделен случай, независимо дали той е на национално или международно ниво.

Данъчна защита и представителство – изготвяне на документация във връзка с данъчни проверки и ревизии, възражения и жалби по ревизионни доклади и актове.

Консултации във връзка с ДДС, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица.

Консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, вливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси