Skip to main content Skip to search

Европроейски програми

Европроекти

За да задоволим напълно изискванията на нашите клиенти,  ние от Fourmate предлагаме услуги във връзка с кандидатстване и изпълнение на различни европроекти, финансирани от местни или чуждестранни институции. Разполагаме с опит и в осъществяването на текущ и последващ контрол от различни институции при реализирането на успешен проект. Гарантираме бързодействие и адекватни консултации при изготвянето на нужната документация при кандидатстване. Нашите клиенти са наши партньори и затова могат да се осланят винаги на прозрачност при разчитането от наша страна на критериите за кандидатсване при всяка европрограма.

Консултации

Получаването на безвъзмездно финансиране по европейски програми е свързано с редица изисквания и предпоставки. Чрез лична консултация, която е напълно безплатна и винаги предпочитана от нас, предоставена от експерт на Fourmate, вие ще получите необходимата коректна и абсолютно точна информация дали Вашата проектна идея е реално осъществима, по коя програма би могла да получи финансиране и как на практика да се случи това.
Консултацията преминава през следните етапи:
1. Заедно с наш консултант определяте подходящата за финансиране на конкретната проектна идея програма или програми.
2. Нашите партньори получават подробна информация относно: кой и при какви условия може да кандидатства по посочената програма, размера на безвъзмездното финансиране, етапите на изплащане на финансирането, процедурата за кандидатстване, документите, които е нужно да се представят.
3. Получавате подробни насоки и указания за мерките, които кандидатът трябва да предприеме, за да отговори в максимална степен на критериите за оценка и се набелязват конкретните стъпки, които той трябва да извърви в процеса на подготовка за кандидатстването.
Консултацията е съобразена с конкретния казус на клиента и включва отговор на всички допълнително зададени от него въпроси.

  • Защо е важно управлението на проект
  • Кой да управлява проекта
  • Финансират ли се разходите за управление на проект
  • Какво получавате в рамките на услугата „Управление на проект“.

Fourmate предоставя на своите клиенти комплексна услуга за разработка и управление на проекти. Услугата включва всички етапи, съпътстващи процеса на кандидатстване по избраната финансираща програма, а именно:

1. Предварителна оценка на потенциала на фирмата-кандидат за получаване на безвъзмездно финансиране. На този етап се прави прогноза за броя на точките, които може да получи проектът на кандидата, съобразно публикуваните критерии за оценка по съответната програма. Този анализ помага да бъдат идентифицирани силните и слабите страни на фирмата-кандидат и нейния проект и при възможност да се предприемат мерки за преодоляването на негативите.
2. Разработка на необходимите за кандидатстване документи – Бизнес планове, Апликационни формуляри, Бюджети, Предпроектни проучвания и други приложими документи, в зависимост от конкретната финансираща програма. В посочените документи проектната идея подробно се описва и се обосновава от гледна точна на нейната пазарна адекватност, икономическа жизнеспособност, социални и обществени ползи, които носи реализацията й.
3. Окомплектоване на всички документи, които се предават за оценка.
4. Консултации при поискана допълнителна информация и документация от страна на финансиращата институция в процеса на оценка на проекта.
5. Съдействие за организиране на тръжните процедури във връзка със задължението на кандидатите да направят прозрачен избор на подизпълнители (доставчици) по проекта. На този етап ние подготвяме необходимите документи – запитвания към потенциалните оференти; определяме критериите за избор на оферта; заповед за назначаване на членове на комисия, която да оцени офертите; протокол от решение на оценителната комисия за избор на оферта и др.
6. Съдействие за изготвяне на междинните и финални отчети за изпълнението на проекта.
7. Съдействие за осчетоводяване на разходите по проекта и окомплектоване на документите, доказващи направените разходи – фактури, договори с доставчици, приемо-предавателни протоколи, платежни нареждания, банкови извлечения. Само след коректно отчетен проект, фирмата-кандидат напрактика ще получи одобреното безвъзмездно финансиране.

Защо е важно?
Одобрението на един проект и сключването на договор за неговото финансиране е само половината от пътя до крайната му реализация. За да усвои на практика пълния размер на одобрената финансова помощ, бенефициентът трябва да гарантира прозрачното разходване на средствата по проекта, коректното изпълнение на планираните дейности и постигане на заложените индикатори. За целта финансиращите институции са разработили детайлни правила и процедури, които трябва да бъдат спазвани при изпълнение на проектите и отчитане на разходите по тях. Тези правила и процедури са свързани с:
– реда за избор на доставчиците и изпълнителите по проекта;
– реда за отчитане на изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта;
– реда и приложимите документи за отчитане на различните видове разходи – за активи, за услуги, за строителни дейности, за наеми, за трудови възнаграждения, за възнаграждения по граждански договори и други;
– реда за промяна в предвидените по проекта дейности и разходи, в случай че се налага да бъде направена такава.
Несъобразяването с правилата за изпълнение и отчитане на проекта може да доведе до частичен или пълен отказ за изплащане на финансовата помощ от страна на финансиращата институция. Ето защо бенефициентът трябва детайлно да е запознат с тях, да ги следва и спазва.
Кой да управлява проекта?
Бенефициентът може да назначи свой служител, който да се занимава изцяло с управлението на проекта или да възложи тази изискваща специфична експертиза дейност на консултантска фирма, специализирана в подготовка и управление на проекти по европейски програми, каквато е Fourmate. При избора на един от двата варианта безспорно трябва да се направи сравнение между експертизата на служителя и тази на консултантската организация, както и да се претеглят разходите – от една страна – заплатата и осигуровките за служител за период от 1 до 3 години, а от друга – предложената цена за управление на проекта от консултантската фирма. Практиката показва, че наемането на трудов договор на лице, чиято експертиза и опит са сравними с тези, които може да предложи специализирана консултантска фирма, струва от два до четири пъти повече от цената, която иначе бихте платили за управление на проекта към нашата организация.
Финансират ли се разходите за управление на проект?
По някои от финансиращите програми разходите за управление на проекта се финансират от програмата – такива са ОП РЧР и ПРСР, по други програми, каквато е ОПИК – не, но пред алтернативата да не бъдат получени десетки или няколко стотици хиляди лева безвъзмездно финансиране разходите за консултантска помощ за управление на проект са необходими.
В рамките на услугата „Управление на проект“, ние – от Fourmate ще извършим следното:
1) Ще изготвим план-график за изпълнение на дейностите по проекта и отчитане на разходите по него;
2) Ще организираме тръжните процедури за избор на доставчици по проекта, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160. На този етап ние подготвяме необходимите документи – запитвания към потенциалните оференти или публична покана; определяме критериите за избор на оферта и изготвяме методологията за оценка на офертите; заповед за назначаване на членове на комисия, която да оцени офертите; протокол от решение на оценителната комисия за избор на оферта и др.;
3) Ще отчетем коректното изпълнение на дейностите по проекта и постигнатите цели и резултати, като периодично подготвяме техническите отчети по проекта;
4) Ще отчетем коректното разходване на средствата по проекта, като периодично подготвяме финансовите отчети по проекта;
5) Ще подготвим обосновани искания за измения в Договора за безвъзмездна помощ, в случай че се налага промяна в дейностите и/или разходите по проекта.

Вече имате одобрен проект по евро програма. Поздравления – Вие сте сред малцинството кандидати (около 30%), които успяват да стигнат дотук. НО, внимание – предстои същинската работа по проекта и много задачи, които трябва да решите.
Защо ми е кредит?
Най-напред е необходимо да осигурите средства за изпълнение на проекта си. Те ви трябват, тъй като безвъзмездното финансиране, което ви се полага, ще започне да се изплаща на траншове, които ще покриват вече извършени от ваша страна разходи по проекта. Разбира се, имате право и на авансово плащане, но то никога не е достатъчно, за да обезпечи разходите, които ще направите преди да получите първото си междинно плащане по проекта.
Какъв да е размерът на кредита?
За да може да покривате навреме текущите разходите по проекта и да реализирате планираните инвестиции, е нужен кредит в размер от 40% до 100% от предвидените разходи по него.
Проблемът
За съжаление, процесът на осигуряване на банково финансиране отнема много време, дори на действащи предприятия с проследима финансова история, а собствениците на фирми без какъвто и да е опит безуспешно обикалят банка след банка в продължение на месеци. Ненамирайки нужната финансова подкрепа, редица от тях не успяват да реализират проектите си. Откъде знаем ли? Това се случи и с наши клиенти.
Решението
След като опитът ни показа, че навременното осигуряване на кредит, в необходимия размер и при разумни лихви, е критично за изпълнението на европроектите, то, за да предотвратим в бъдеще негативни сценарии, привлякохме към нашия екип професионалисти с 10 годишен опит в банковата сфера, ресор кредитиране на малък и среден бизнес. С тях разработихме услугата „Банков кредит за изпълнение на европроект“, в рамките на която:
→ Ще определим сумата на търсения кредит. Никой не иска да плаща повече лихви от необходимото. Ето защо е важно да се определи точната сума, която е нужна за безпроблемното завършване на проекта – тя трябва да бъде нито по-малка, нито по-голяма.
→ Ще изберем банка. Да, не банката ще избере Вас, а Вие – банката. За целта ще направим анализ на кредитните продукти на пазара, условията по тях, ще проведем предварителни разговори с кредитните отдели на избрани банки, след което ще Ви насочим към най-подходящата, с която да работите.
→ Ще изготвим документите за кредит.
→ Ще Ви представляваме пред банковите институции.
От услугата може да се възползва всяко предприятие – бенефициент по евро програма, както и всяка фирма, която се нуждае от инвестиционен или оборотен банков кредит в размер на поне 50 000 лева.
Защо да работите с нас?
♦ За да не губите време в обикаляне по банки
♦ За да получите кредит при най-добри условия, в най-кратки срокове и изобщо – за да получите кредит
♦ Работете с експерти

Онлайн консултации

За да спестим максимално времето и усилията на нашите бъдещи партньори, ние от Fourmate предлагаме и онлайн консултации. За целта може да се свържете с нас на посочения в сайта ни e-mail. Екип от специалисти на Fourmate, ще се постарае да ви отговори в рамките на 1 ден за възможностите, по които бихте могли да реализирате вашата идея или проект. Колкото повече информация ни предоставите, толкова по-адекватно ще ви отговорим как и по какъв начин можете да финансирате вашата идея. Тъй като се опитваме да изпълняваме заявките за онлайн-консултации във възможно най-кратки срокове, ние съвсем скоро ще се свържем с Вас на посочения e-mail или телефон, ако е необходима допълнителна информация. При субсидирането от различни финансови донори много често обстоятелства, които са на пръв поглед незначителни и странични, всъщност се оказват решаващи.

Консултация по телефон

Консултациите по телефон са направени с една единствена цел – да можете да получите бързо адекватен отговор на Вашите въпроси.
Консултациите по телефон са безплатни, но имайте предвид, че има казуси, които са по-сложни и изискват повече информация за тяхното решение. Ако Вашият случай е такъв, нашите консултанти ще Ви обяснят това по телефона и ще Ви помолят да изберете един от другите варианти – виртуални или консултация на място.